DocJax - Docs right everywhere

Search Result

4,230 results found for 'trang bia bai tieu luan'

Quy định trình bày Luận văn, đồ án, tiểu luận, slides - Khoa Công ...
Powered by Google
Tất cả các bài tiểu luận, đồ án, báo cáo, luận văn Sinh viên thực hiện phải tuân ... Trang bìa (trình bày theo mẫu của trường – Tên trường, logo, tên khoa, đề tài, ... nhau, số của từng tài liệu được đặt độc lập trong từng ngoặc vuông, theo thứ tự ...
Size: Unknown
it.dntu.edu.vn

Preview It Love It Download It

Mẫu trang bìa ngoài bài tập lớn hoặc tiểu luận.doc - Viện đào tạo ...
Powered by Google
Mẫu trang bìa ngoài (chính) của bài tập lớn hoặc tiểu luận khổ A4 (210 x 297 mm ). TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM. VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC.
Size: Unknown
sdh.vimaru.edu.vn

Preview It Love It Download It

Hướng dẫn trình bày tiểu luận ngành Luật
Powered by Google
Tiểu luận tốt nghiệp là một báo cáo khoa học, trong đó mục đích quan trọng nhất là chuyển tải thông ... Vì thế, hình thức trình bày Tiểu luận phải có hệ thống, rõ ràng và súc tích để người đọc cảm thấy thú vị và dễ hiểu. ... Trang bìa (bìa cứng).
Size: Unknown
ctc.ctu.edu.vn

Preview It Love It Download It

kết cấu của bài tiểu luận tốt nghiệp - Trung tâm Đào tạo từ xa
Powered by Google
KẾT CẤU CỦA BÀI TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP. Phần 1: Mở đầu. Phần 2: Lý thuyết. Phần 3: Hiện trạng. Phần 4: Giải pháp. Phần 5: Kết luận. CÁCH TRÌNH BÀY ...
Size: Unknown
dttx.ou.edu.vn

Preview It Love It Download It

Hướng dẫn thủ tục và gợi ý viết bài tiểu luận tổng quan và đề cương
Powered by Google
Các trường hợp không nộp cho phòng ĐT SĐH quyển báo cáo tiểu luận tổng quan và đề cương ... Trang phụ bìa (mẫu 3) ... Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.
Size: Unknown
www.hcmus.edu.vn

Preview It Love It Download It

Quy định về Bài tập lớn-Tiểu luận - Trường Đại học Sư phạm Huế
Powered by Google
Trích dẫn Quy định về Tiểu luận và Khóa luận tốt nghiệp theo quy chế ... 2-Trang 1: Như trang bìa, thêm các nội dung dưới đây ngay dưới dòng KHOÁ. LUẬN ...
Size: Unknown
www.dhsphue.edu.vn

Preview It Love It Download It

QUY ĐỊNH VỀ HÌNH THỨC TRÌNH BÀY LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
Powered by Google
27 Tháng Sáu 2013 ... (3) Trang “Nhiệm vụ Bài thi tốt nghiệp”: Sinh viên nhận tờ Nhiệm vụ Bài thi tốt ... Trang này chỉ ghi tiêu đề XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG ...
Size: Unknown
www.stu.edu.vn

Preview It Love It Download It

III- QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU LUẬN ... - Trang chủ
Powered by Google
Về đề cương nghiên cứu luận văn thạc sỹ và đề tài tiểu luận thạc sỹ: ... khổ giấy A4, chế bản vi tính trên một mặt giấy, đóng bìa thường và dán gáy sần, trang bìa  ...
Size: Unknown
ulis.vnu.edu.vn

Preview It Love It Download It

Bookmark and Share

All documents are the property of their respective owners.
Please respect the publisher and the author for their creations if their documents were copyrighted.