DocJax - Docs right everywhere

Search Result

32 results found for 'tho ve thay co giao 20/11'

Xem đầy đủ văn bản và tải tại đây - Cảng Cần Thơ
Powered by Google
28 Tháng Mười Một 2014 ... TONG CONG TY HANG HAI Độc lập - Tự tin - [lạnh phúc ... ngày 20/11/2013 của Chính phủ về sửa đổi. bổ sung một số điều của Nghị định Số ... hải Việt Nam về việc thay đổi thành viên Ban chỉ đạo Cổ phần hóa Công ty TNHH một ... Tên giao dịch quốc tế: CANTHO PORT JOINT STOCK COMPANY.
Size: Unknown
www.canthoport.com.vn

Preview It Love It Download It

Ban QLDA PTCSHT Giao thong Dong Thap, Can cu Luat
Powered by Google
Quyet dinh so 25/2009/QD-UBND ngay 20/11/2009 cua Uy ban nhan ... an Phat trien co ,so. ha tang giao thong Dong Thap va viec kien chuyen nganh ... phucmg , gong thai con coy nghia sau sac ve mat chinh tri, the hien su quan tam ... trang, quy hoach va du an lien quansdM tuyen clueing, cho thay dau tu xay dung.
Size: Unknown
apps.dongthap.gov.vn

Preview It Love It Download It

Hướng dẫn quyết toán vốn đầu tư Xây dựng cơ bản thuộc nguồn ...
Powered by Google
Ngfin sach nhinu6c; ThO'ng tu so 210/2010/TT-BTC ngay 20/12/2010 ciia BO ... toan von dau tu XDCB va giri bao cao quyét toan nam ve SO, Ban, Nganh .... Truerng hop trong Ice hoach yen dau to dirge giao co be tri de thu hen se ... quy& town ngan sach nhA nuerc hang nam vi cac quy dinh sira den, b8 sung hoac thay .
Size: Unknown
sotaichinh.hanoi.gov.vn

Preview It Love It Download It

3540/HD-STC
Powered by Google
10 Tháng Bảy 2013 ... So Tai chinh Ha NOi huOng dan mot s6 not dung co ban ve xay dung du ... 5699/ QD-UBND ngay 10/12/2012 cua UBND Thanh ph6 giao chi tieu ke .... va Quyet dinh se 1926/QD-TTg ngay 20/11/2009 cila Thit tuang Chinh phu ve ..... Tren co. so dO, du toan thu nOi dia (khong ke thu tir dau thO, thu tien sir.
Size: Unknown
www.sotaichinh.hanoi.gov.vn

Preview It Love It Download It

Kế hoạch 110 năm ngày sinh Đồng chí Hoàng Đình Giong
Powered by Google
7 Tháng Năm 2014 ... Quang, Quang Uyen, Thach An, Nguyen Binh va m6 thiec Tinh Thay ro vai ... Bac KS!, dOng chi Hang Dinh Giong dugc giao nhian vu bi mat di ... 20/11/1945, clang chi da dugc cir lam Chit nhiem Chinh tri B6 (Chinh uy) .... long to hao ve que huong, dat nuac, ding CO niern tin cila can b0, dang vien, nhan.
Size: Unknown
sotuphap.caobang.gov.vn

Preview It Love It Download It

Nội dung báo cáo
Powered by Google
BQ Nong nghiep va Phat tri~n nong thdn duoc giao chu tri xay dung 05 du .... Ky nang, nang luc trien khai ve cong tac phap che, trong do co quy trinh, .... cho thAy co 09 van ban co dAu hieu trai phap lu~t, chu ySu quy dinh vS ngay co ..... dinh sB 55/20 11/NI)-CP trong do quy dinh ch@ do phu cdp ngh~ dij.c thu cho nhtrng.
Size: Unknown
www.omard.gov.vn

Preview It Love It Download It

tt_09_bxd-2011.doc
Powered by Google
28 Tháng Sáu 2011 ... Số: 09 /2011/TT-BXD ... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc .... Các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc ký kết và thực hiện Hợp đồng ... áp dụng quy định về giá hợp đồng và hồ sơ thanh toán tương ứng của ... trường hợp bên giao thầu là tổng thầu hoặc nhà thầu chính thì các .... Hå s¬ hîp ®ång vµ thø tù u tiªn.
Size: Unknown
cus.vnu.edu.vn

Preview It Love It Download It

14BCUBND350 bao cao thang 11
Powered by Google
Trong 26 nganh hang san xuat cua khu vac dan doanh co 05 nhom nganh tang ..... Son KS, (119), Tan Thanh (147), Phu Tho Ilea (293), Phu Thanh (71), flea. Thanh (77) ..... Nam (20/11/1982 - 20/11/2014) vii nhieu hinh thirc va not dung coy nghia thie't ... Ve tinh hinh an toan giao thong: xay ra 02 vu tai nan giao thong , lam.
Size: Unknown
www.tanphu.hochiminhcity.gov.vn

Preview It Love It Download It

Bookmark and Share

All documents are the property of their respective owners.
Please respect the publisher and the author for their creations if their documents were copyrighted.