DocJax - Docs right everywhere

Search Result

101,000 results found for 'quy trinh dai hoi cong doan'

Cac mau kem theo Huong dan 31 cua Cong doan Truong.doc
Powered by Google
... HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ... Tổ chức bầu cử (thực hiện các công việc theo quy trình bầu cử). - Bầu đại biểu dự Hội nghị đại biểu Công đoàn cấp trên (nếu có). 9. Dự thảo nghị quyết đại hội. Đoàn thư ...
Size: Unknown
www.vfu.edu.vn

Preview It Love It Download It

HƯỚNG DẪN - Trang chủ
Powered by Google
4 Tháng Ba 2014 ... Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI (nhiệm kỳ 2013 - 2018) đã ... Chủ doanh nghiệp, chủ tịch hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng thành viên, tổng giám đốc, ... Thủ tục kết nạp, công nhận, sử dụng, quản lý thẻ đoàn viên và ...
Size: Unknown
congdoan.hou.edu.vn

Preview It Love It Download It

báo cáo hoạt động công đoàn nhiệm kỳ qua và phương hướng ...
Powered by Google
II/ Chương trình Đại hội: Chào cờ (người ... Khai mạc Đại hội (Thường là Chủ tịch công đoàn lên khai mạc). 6. Báo cáo ... Giới thiệu Giám đốc Công ty phát biểu.
Size: Unknown
www.izabacninh.gov.vn

Preview It Love It Download It

hướng dẫn tổ chức hội nghị giữa nhiệm kỳ công đoàn ... - Trang chính
Powered by Google
24 Tháng Ba 2015 ... Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ... 7/07/2014 của Liên đoàn Lao động Tp.HCM về việc hướng dẫn điều chỉnh nhiệm kỳ đại hội công đoàn cơ sở.
Size: Unknown
congdoan.hcmuaf.edu.vn

Preview It Love It Download It

ĐIỀU LỆ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM - Trường Cao đẳng Kinh tế -Công ...
Powered by Google
Riêng đối với Đại hội Công đoàn toàn quốc thì do Ban Chấp hành Tổng Liên ... hiện Nghị quyết Đại hội; bổ sung chương trình hoạt động của công đoàn cấp mình. .... đốc tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở doanh nghiệp, tổ chức Đại hội  ...
Size: Unknown
www.hiast.edu.vn

Preview It Love It Download It

Huong_dan_giua_nhiem_ky (chuẩn).doc - Công Đoàn - Kinh tế ...
Powered by Google
16 Tháng Sáu 2015 ... Ban chấp hành Công đoàn Trường hướng dẫn việc kiện toàn tổ chức bộ máy, ... Các Công đoàn bộ phận không tiến hành đại hội nhiệm kỳ mới vào năm .... Chủ tịch công đoàn đọc “ Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn nửa ...
Size: Unknown
www.congdoan.neu.edu.vn

Preview It Love It Download It

Hướng dẫn tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ công đoàn bộ phận tiến ...
Powered by Google
10 Tháng Mười 2015 ... CONG ĐOAN TRƯƠNG CĐSP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Số:ĂpO/HD- ... hướng dẫn điều chỉnh nhiệm kỳ đại hội công đoàn cơ sở;. Căn cứ ...
Size: Unknown
cdspna.edu.vn

Preview It Love It Download It

Mau van ban phuc vu DH Cong doan.doc - Trường Đại học Khoa ...
Powered by Google
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ... Chủ tịch công đoàn đọc “ Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn nhiệm kỳ 20… .... Thông qua chương trình, quy chế đại hội.
Size: Unknown
ussh.vnu.edu.vn

Preview It Love It Download It

Bookmark and Share

All documents are the property of their respective owners.
Please respect the publisher and the author for their creations if their documents were copyrighted.