DocJax - Docs right everywhere

Search Result

82,300 results found for 'mau so nhat ky chung tu'

Kế toán thủ công - Trang chủ
Powered by Google
nhật ký chứng từ, hình thức kế toán trên máy tính .... Ký duyệt: người đại diện theo pháp luật (giám đốc) ... Sổ kế toán: dùng theo mẫu in sẵn hoặc kẻ sẵn. Đóng.
Size: Unknown
tccn.tdt.edu.vn

Preview It Love It Download It

Kế toán tổng hợp trên Fast Accounting Online
Powered by Google
Chứng từ ghi sổ. - Nhật ký - sổ cái. - Nhật ký chứng từ. Hình thức nhật ký chung có các mẫu sổ sách kế toán sau: - Nhật ký chung. - Các nhật ký chuyên dùng: ...
Size: Unknown
faonline.vn

Preview It Love It Download It

PHỤ LỤC SỐ 03 - Bộ Tư pháp
Powered by Google
Tên Sổ. Ký hiệu mẫu sổ. 1. Sổ nhật ký chung. Mẫu S01- THA. 2. Sổ cái. Mẫu S02- THA. 3. Sổ quỹ tiền mặt. Mẫu S03- THA. 4. Sổ tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc.
Size: Unknown
moj.gov.vn

Preview It Love It Download It

TTBHXH2011(dautien).doc - Bộ Tài Chính
Powered by Google
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc .... Chữ trên chứng từ kế toán của một người phải thống nhất và phải giống với chữ đã đăng theo ... Các đơn vị BHXH phải mở sổ đăng ký mẫu chữ của thủ quỹ, thủ kho, các nhân viên kế toán, kế toán ...
Size: Unknown
www.mof.gov.vn

Preview It Love It Download It

Kính gửi: Lãnh đạo các Cơ quan, Doanh nghiệp. THÔNG BÁO TẬP ...
Powered by Google
22 Tháng Giêng 2015 ... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Số: 76/TB-ĐHM ... Bỏ 3 hình thức ghi sổ kế toán ( nhật ký chứng từ, chứng từ ghi sổ, nhật ký chung). ... Hệ thống mẫu sổ kế toán và chứng từ kế toán không bắt buộc phải tuân thủ, doanh nghiệp ...
Size: Unknown
gdtx.btu.edu.vn

Preview It Love It Download It

Phần thứ ba – Chế độ chứng từ kế toán
Powered by Google
Chữ trên chứng từ kế toán của một người phải thống nhất và phải giống với ... Sổ đăng ký mẫu chữ phải đánh số trang, đóng dấu giáp lai do Giám đốc ...
Size: Unknown
www.vinhphuc.gov.vn

Preview It Love It Download It

Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của ... - Sở Tài chính
Powered by Google
Chữ trên chứng từ kế toán của một người phải thống nhất và phải giống với ... Sổ đăng ký mẫu chữ phải đánh số trang, đóng dấu giáp lai do Giám đốc ...
Size: Unknown
www.tcvg.hochiminhcity.gov.vn

Preview It Love It Download It

Văn bản 991/CCT- NV - UBND Quan 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
Powered by Google
CHI CỤC THUE QUẠN 1 l Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Số: ... hạn 10 ngày kể từ: ngày được cấp giấy chứng nhận đăng kinh doanh; hoặc ngày bắt đầu ... riêng đối với hộ mới ra kinh doanh chậm nhất là ngày 10 của tháng bắt đầu kinh doanh ... Đơn xin mua hóa đơn (theo mẫu Số 02 Thông 99f20031"'IT~BTC ngày ...
Size: Unknown
www.quan1.hochiminhcity.gov.vn

Preview It Love It Download It

Bookmark and Share

All documents are the property of their respective owners.
Please respect the publisher and the author for their creations if their documents were copyrighted.