DocJax - Docs right everywhere

Search Result

12,200 results found for 'luật canh tranh 2005'

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 120/2005/NĐ-CP NGÀY 30 ...
Powered by Google
Căn cứ Luật Cạnh tranh ngày 03 tháng 12 năm 2004; ... hạn chế cạnh tranh, lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, lạm dụng vị trí độc quyền và tập trung kinh tế;
Size: Unknown
www.socongthuong.danang.gov.vn

Preview It Love It Download It

BÁO CÁO RÀ SOÁT CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT CẠNH TRANH
Powered by Google
15 Tháng Mười 2012 ... PHẦN 2: RÀ SOÁT VIỆC THỰC THI LUẬT CẠNH TRANH VIỆT NAM VỀ HÀNH VI LẠM DỤNG VỊ ..... Tại Nhật Bản, khoản 6, Điều 2, Luật Chống độc quyền quy định: ...... tại các Điều từ 14 đến 21, Nghị định 116/2005/NĐ-CP.
Size: Unknown
www.vca.gov.vn

Preview It Love It Download It

BÁO CÁO TÓM TẮT CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT CẠNH TRANH
Powered by Google
15 Tháng Mười 2012 ... MỤC LỤC. CHƢƠNG I: TỔNG QUAN VỀ PHÁP LUẬT CẠNH TRANH TẠI VIỆT NAM .................. 3 ... Quy định về lạm dụng vị trí thống lĩnh/độc quyền. .... Nghị định của Chính phủ số 110/2005/NĐ-CP ngày 24/8/2005 về quản lý.
Size: Unknown
www.vca.gov.vn

Preview It Love It Download It

Luat Canh tranh.pdf - Cục Sở hữu trí tuệ
Powered by Google
Luật này quy định về hành vi hạn chế cạnh tranh, hành vi cạnh tranh không lành ... cạnh tranh, lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, lạm dụng vị trí độc quyền và.
Size: Unknown
noip.gov.vn

Preview It Love It Download It

480_DN va luat canh tranh.doc - congthuonghn.gov.vn
Powered by Google
25 Tháng Sáu 2014 ... Luật Cạnh tranh ra đời đến nay đã được 10 năm nhưng nhiều doanh ... Luật Cạnh tranh ra đời năm 2004, có hiệu lực thi hành vào ngày 1/7/2005. ... giúp kiểm soát độc quyền, bảo vệ người tiêu dùng và góp phần hội nhập ...
Size: Unknown
congthuonghn.gov.vn

Preview It Love It Download It

PHÁP LUẬT CHỐNG ĐỊNH GIÁ LẠM DỤNG CỦA EU, HOA KỲ, VIỆT ...
Powered by Google
Cạnh tranhđộc quyền là những vấn đề nội tại của nền kinh tế thị trường. ..... Tuy nhiên, Nghị định 116/2005 chỉ đưa ra cơ sở xác định hành vi này dựa vào.
Size: Unknown
www.hcmulaw.edu.vn

Preview It Love It Download It

Luật cạnh tranh - cuts ccier
Powered by Google
Luật cạnh tranh gồm 6 chương 123 điều ... Chương 2: Kiểm soát hành vi hạn chế cạnh tranh ... Lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, vị trí độc quyền .... Mục 8-Luật cạnh tranh và được quy định cụ thể tại Nghị định số 120/2005/NĐ-CP ngày 30 ...
Size: Unknown
www.cuts-ccier.org

Preview It Love It Download It

14 /VBHN-BCT - Bộ Công thương
Powered by Google
25 Tháng 4 2014 ... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. NGHỊ ĐỊNH. QUY ĐỊNH ... Nghị định số 116/2005/ NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 10 ...
Size: Unknown
www.moit.gov.vn

Preview It Love It Download It

Bookmark and Share

All documents are the property of their respective owners.
Please respect the publisher and the author for their creations if their documents were copyrighted.