DocJax - Docs right everywhere

Search Result

365 results found for 'lenh xuat kho'

TT 05/2013/TT-NHNN
Powered by Google
Theo de nghi cua Cue. trithng Cuc Phat hanh va Kho quy",. Thang dac Ngan hang Nha ... phai c6 Lenh xuat kho cua Thu truong don vi giao. - Nhan kim khi quy, ...
Size: Unknown
www.quangninh.gov.vn

Preview It Love It Download It

tập đoàn xăng đầu việt nam cộng hòa xã hội chủ nghĩa ... - Petrolimex
Powered by Google
30 Tháng Sáu 2012 ... CÔNG TY XĂNG DÂu KHU yỰc II Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ... Căn cứ yêu cầu nhận hàng, Cty XDKV2 sẽ phát hành “lệnh xuất kho kiêm ...
Size: Unknown
fs.petrolimex.com.vn

Preview It Love It Download It

Thông tư 17/2014/TT-NHNN
Powered by Google
11 Tháng Tám 2014 ... Theo de nghi cua Cuc twang Cuc Phat hanh va Kho quy,. Thong d Oa ..... a) Lenh xuat kho ciia cap co tham quyen don vi giao trong tnrong hop.
Size: Unknown
plo.vn

Preview It Love It Download It

TT 01.PDF
Powered by Google
khong to chi:re kiem dem to (mieng) so tien da nhan theo lenh dieu chuyen .... tiep ma, Ichod cfra kho tien de giam sat vi8c xuat, nhap va bao quan tai san trong.
Size: Unknown
luatsu-vn.com

Preview It Love It Download It

Quy trình Quản lý kho tại nhà máy - Meliasoft
Powered by Google
Sản xuất. KTK. Kế toán kho. NVL. Nguyên vật liệu. NDUQ. Người được ủy quyền .... Giám đốc hoặc người được ủy quyền phê duyệt đề nghị. (3) .... kho về sự sai lệch thông tin trên đơn hàng bán so với lệnh xuất kho hoặc không đủ hàng xuất.
Size: Unknown
www.meliasoft.com

Preview It Love It Download It

Tải về
Powered by Google
Can cer Phcip lenh so 30/2000/PL-UBTVQH10 ngay 28/12/2000 cUa Oy .... may in lien quoc gia, cac kho tien Trung wing, tai lieu, chi:mg tit, so lieu ve xuat,.
Size: Unknown
nghean.gov.vn

Preview It Love It Download It

Thông tư 11/2014/TT-NHNN ngày 28/3/2014 quy định việc mang ...
Powered by Google
Can cze Phap lenh Ngoci hai so 28/2005/UBTVQH1I ngciy 13 thing 12 nam 2005 ; ... yang nguyen lieu phai lam tin) tvc gfri tai kho Hai quan d8 mang ra khi xuat.
Size: Unknown
tthc.binhduong.gov.vn

Preview It Love It Download It

QCVN 02:2008/BCT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an ... - Hải Phòng
Powered by Google
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Hà Nội, ngày ..... E.5 Những người có trách nhiệm ký các lệnh xuất .... Phụ lục H Qui định về xây dựng kho, sắp xếp VLNCN ở kho.
Size: Unknown
haiphong.gov.vn

Preview It Love It Download It

Bookmark and Share

All documents are the property of their respective owners.
Please respect the publisher and the author for their creations if their documents were copyrighted.